Loading...
Learning, Teaching, Training, Activities

International Certificate Program

Within the scope of the Language Tree (Dil Ağacı) Project, the Certificate Program in Teaching Turkish to Bilinguals and Foreigners (Training of Trainers) will be held face-to-face/online). At the end of the program, participants will be given an internationally valid Youthpass certificate along with a Kastamonu University or Sakarya University certificate.

Location: Duisburg/ Germany
Date: 29 January 2024 - 11 February 2024
(Training will be held face to face and online between January 29, 2024 - February 1, 2024. Training will be held online between February 5, 2024 - February 11, 2024.)
Practice: It will be announced together with the Course Schedule. Online and face-to-face practice opportunity will be offered.
Fee: Participation in this certificate program is free.

Event Participation Announcement

Event Participation Announcement

We are pleased to invite participants to the "Bilingual and Foreign Language Turkish Teaching Certificate Program (Training of Trainers)", to be held within the scope of the Language Tree Project. This special event will be conducted both face-to-face and online in Duisburg, Germany.

Participant Profile and Modes of Participation

1. A total of 24 participants from our project partners, including Kastamonu University, Sakarya University, YADOT Education Association and the Institute for Turkish Studies, Integration and Research, will participate in-person. Travel and individual support of these participants will be supported according to the limits in the project budget.
2. Additionally, a quota of 24 participants is reserved for those from non-partner institutions or individual applicants, who will be joining the program online.
3. Each participant (Face-to-face or online) who fulfills the requirements will be able to receive the certificate issued by Youthpass and universities (Sakarya University, Kastamonu University).

Application Requirements and Evaluation Criteria

Application Requirements

1. Be between the ages of 18 and 30,
2. Graduate or student (at least 3rd semester) of language teaching, pre-school education, classroom teaching, educational sciences, linguistics, philology departments,
3. Have a minimum academic average of 53 in a 100 point grading system (for graduates, the diploma grade will be considered).

Evaluation Criteria

- Academic average (20%)*
- Foreign language proficiency (10%)**
- Pedagogical Flexibility and Responsiveness to Student Needs (20%)***
- Openness to using technology in language teaching (20%)***
- Knowledge in teaching Turkish to bilinguals and foreigners (20%)***
- Cultural Awareness and Sensitivity to Multiculturalism (10%)***
* Average or graduation score for the last semester.
** If there is an exam result such as CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Academic, TestDaF, DSD II, TELC Deutsch, Goethe Institut, DELF & DALF, CELI, DELE, TORFL, YDS, YÖKDİL, it will be evaluated.
*** It will be scored during the interview.

Important Dates and Certification Requirements

- Application: November 20 - 26, 2023
- Online Interviews: November 29, 2023 - December 3, 2023
- Announcement of Accepted Participants: December 4, 2023
- Date (Lessons): January 29, 2024 - February 11, 2024
- Exam: February 13, 2024 (Online)
- Youthpass Certificate: All participants who attend all of the training sessions between January 29, 2024, and February 1, 2024, will be eligible to receive the Youthpass certificate.
- Kastamonu University and Sakarya University Certificates: In addition to meeting the Youthpass requirements, those who participate in the training sessions from February 5, 2024, to February 11, 2024, and pass the exam on February 13, 2024, and complete the 30 hours of practice, will be eligible to receive one of these certificates, based on their choice.

You can use this link for the application.

Uluslararası Sertifika Programı

Language Tree (Dil Ağacı) Projesi kapsamında İki Dillilere ve Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı (Eğiticilerin Eğitimi) yüz yüze/ çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Katılımcılara, program sonunda Kastamonu Üniversitesi ya da Sakarya Üniversitesi sertifikası ile birlikte uluslararası geçerliliği olan Youthpass sertifikası verilecektir.

Yer: Duisburg/ Almanya
Tarih: 29 Ocak 2024 - 11 Şubat 2024
(29 Ocak 2024 - 1 Şubat 2024 arası eğitimler yüz yüze ve çevrim içi olarak yapılacaktır. 5 Şubat 2024 - 11 Şubat 2024 arasındaki eğitimler çevrim içi yapılacaktır.)
Uygulama: Ders Programı ile birlikte duyurulacaktır. Online ve yüz yüze uygulama imkanı sunulacaktır.
Ücret: Bu sertifika programı ücretsizdir.

Etkinliğe Katılım Duyurusu

Etkinliğe Katılım Duyurusu

Language Tree (Dil Ağacı) Projesi kapsamında düzenlenecek olan "İki Dillilere ve Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı (Eğiticilerin Eğitimi)" etkinliğine katılımcıları davet etmekten memnuniyet duyarız. Bu özel etkinlik, Duisburg, Almanya'da hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Katılımcı Profili ve Katılım Şekilleri

1. Proje ortaklarımızdan, Kastamonu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, YADOT Eğitim Derneği ve Türk Dili Enstitüsü Uyum ve Araştırma Merkezi ile bağı olan 24 katılımcı yüz yüze katılacaktır. Bu katılımcıların seyahat ve bireysel desteklerine proje bütçesindeki limitlere göre destek verilecektir.
2. Ayrıca, ortak olmayan kurumlardan veya bireysel başvurular aracılığıyla katılmak isteyenler için 24 katılımcı kontenjanı ayrılmıştır ve bu katılımcılar programımıza çevrim içi olarak katılacaklardır.
3. Gerekli şartları yerine getiren her katılımcı (Yüz yüze veya çevrim içi), Youthpass ve üniversiteler (Sakarya Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi) tarafından verilecek sertifikayı alabilecektir.

Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Ölçütleri

Başvuru Koşulları

1. 18 ile 30 yaş arasında olmak,
2. Dil öğretimi, okul öncesi eğitimi, sınıf eğitimi, eğitim bilimleri, dil bilimi, filoloji bölümlerinde öğrenci (en az 3. yarıyıl) ya da mezun olmak,
3. 100 puanlık not sisteminde en az 53 puan akademik ortalama sahibi olmak (mezunlar için diploma notu dikkate alınacaktır).

Değerlendirme Ölçütleri

- Akademik ortalama (%20)*
- Yabancı dil yeterliliği (%10)**
- Pedagojik esneklik ve öğrenci ihtiyaçlarına yanıt verme (%20)***
- Dil öğretiminde teknoloji kullanımına açıklık (%20)***
- İki dillilere ve yabancılara Türkçe öğretimi alan bilgisi (%20)***
- Kültürel farkındalık ve çok kültürlülüğe duyarlılık (%10)***
* Son yarıyıla ait nor dökümü belgesi veya mezuniyet belgesi ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
** CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Academic, TestDaF, DSD II, TELC Deutsch, Goethe Institut, DELF & DALF, CELI, DELE, TORFL, YDS ve YÖKDİL sonucu varsa değerlendirilecektir.
*** Mülakat sırasında puanlandırılacaktır.

Önemli Tarihler ve Sertifika Gereklilikleri

- Başvuru: 20 - 26 Kasım 2023
- Çevrim İçi Mülakatlar: 29 Kasım 2023 - 3 Aralık 2023
- Kabul Edilen Katılımcıların Duyurulması: 4 Aralık 2023
- Tarih (Dersler): 29 Ocak 2024 - 11 Şubat 2024
- Sınav: 13 Şubat 2024 (Çevrim İçi)
- Youthpass Sertifikası: 29 Ocak 2024 - 1 Şubat 2024 arasındaki eğitimlerin tamamına katılan tüm katılımcılar Youthpass sertifikası almaya hak kazanacaklardır.
- Kastamonu Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi Sertfikaları: Youthpass şartlarına ek olarak 5 Şubat 2024 - 11 Şubat 2024 arasındaki eğitimlere katılıp, 13 Şubat 2024'teki sınavdan başarılı olanlar 30 saatlik uygulamayı da tamamladıktan sonra bu sertifikalardan tercih ettikleri birine hak kazanacaklardır.

Başvuru için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.